Shoppingbag
Menu
Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Janse mode bv.;
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Janse mode bv georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Janse mode bv gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Dag: kalenderdag. 

2. Identiteit 

Janse mode b.v.
Koolhovenstraat 3, 3772 MT Barneveld
T +31(0)342-415759
E: [email protected]

KvK-nummer: 08097581
Btw-identificatienummer: NL8098.59.683.B01

3. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Janse mode bv in haar webwinkel en op alle tussen de consument en Janse mode bv aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. 

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Janse mode bv langs elektronische weg heeft aanvaard.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Janse mode bv onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Janse mode bv treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Janse mode bv daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Janse mode bv kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Janse mode bv op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
5. Het staat Janse mode bv vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Janse mode bv en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien Janse mode bv een bestelling of aanvraag weigert, deelt Janse mode bv dit onmiddellijk mee aan de consument.

5. HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Janse mode bv gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Janse mode bv niet.
3. De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
o de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
o Onze prijsinformatie is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er foutieve informatie wordt  verstrekt. Hoewel wij trachten deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend.
o Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van de kleding in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van uw computer.

6. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

1. De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meer producten bestelt. Janse mode bezorgt in Nederland, België en Duitsland. Wij rekenen € 10,- verzendkosten voor verzending naar België en Duitsland ongeacht het bedrag van de bestelling.

7. BETALING

1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
o iDEAL
o Vooruit betalen
o Creditcard (VISA, Master Card, American Express);

Janse mode bv kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de website.
2. In het geval dat met Janse mode bv een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
3. In het geval dat voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Janse mode bv is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
4. Ten laste van de consument komen alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Janse mode bv als gevolg van niet nakoming door de consument van diens (betalings)verplichtingen zal maken.
5. In geval van niet tijdige betaling is Janse mode bv bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 4.5 daaronder begrepen.

8. LEVERING

1. Janse mode bv verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 4 hele werkdagen vanaf de besteldatum.Via de mail houden we u op de hoogte van de status van uw bestelling. Mocht het voorkomen dat het langer dan 4 werkdagen duurt dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
2. Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
3. Janse mode bv is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

9. RETOURNEREN EN HERROEPINGRECHT

1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.
2. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan het artikel via het bijgeleverde retour formulier retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
3. Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Janse mode bv zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.
4. Retourneren en ruilen in de fysieke winkels van Janse mode women is mogelijk. U de volgende keuzes:
a. U zoekt een nieuw artikel uit in de winkel en het aankoopbedrag wordt verrekend met het retourartikel. De verzendkosten worden niet verrekend.
b. U laat de retourzending in doos met ingevulde retourformulier achter in de winkel en u ontvangt een tegoedbon.
Deze tegoedbon is gelijk aan het aankoopbedrag exclusief verzendkosten. De tegoedbon is alleen te gebruiken in de fysieke winkels van Janse mode en niet in de webshop.
c. U laat de retourzending in doos met ingevulde retour formulier achter in de winkel. De doos wordt opgestuurd naar het hoofdkantoor en zodra wij het ontvangen hebben, wordt het bedrag van de retour artikelen door ons gecrediteerd op uw creditcard dan wel teruggestort naar uw bankrekening ingeval van betaling via iDEAL. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van de retour. De verzendkosten van de oorspronkelijke zending worden niet teruggestort.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De artikelen blijven eigendom van Janse mode bv tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Janse mode bv staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Janse mode bv is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Janse mode bv.
3. Indien Janse mode bv, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Ondanks de constante zorg en aandacht die Janse mode bv aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Janse mode bv behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
6. De consument is gehouden Janse mode bv te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Janse mode bv mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
7. Het is mogelijk dat Janse mode bv op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Janse mode bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

12. OVERMACHT

1. In geval van overmacht is Janse mode bv niet gehouden haar verplichtingen tegenover de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

13. PRIVACY

Uw privacy is ons veel waard. Als u wilt weten hoe wij met uw privacy omgaan volg dan deze link voor ons privacystatement.

14. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Janse mode bv is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15. GESCHILLEN

1. De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar Janse mode bv klantenservice op het e-mailadres [email protected]. Wij zullen, mits de klacht gegrond blijkt, zorg dragen voor een snelle en correcte oplossing. Wij reageren doorgaans binnen 1 of enkele werkdagen, maar uiterlijk binnen 14 dagen. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt u op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. 

Wij maken gebruik van cookies om de beste gebruikerservaring te bieden. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid of stel uw voorkeuren in bij ‘instellingen aanpassen’.